KOPA (Cypriot Football League of England)

Committee:

Jack Markou (Chairman)
Panayiotis Charalambous (Vice Chairman)
Yiannis Koumettou (General Secretary)
Kyriakos Kyriacou (Treasurer)
Andreas Anastasiou (Referees & Fixtures Secretary)
Kokos Georgiou (Results Secretary)
Michael Yiakoumi (Press Secretary)
Nick Demetriades
Chris Athanasi
Kypros Kyprianou
Jon Pishiri
Michalis Ioannou
Kyriakos Spyri