Committee:

Takis Frydas (President)
George Maifoshis (Vice-President)
Klitos Neocleous (Secretary)
Simos Mavrocordatos (Treasurer)
Iacovos Demetriades
Marios Eraclides
Christos Karaolis
Soulla Ladommatou
Fotis Neocleous
George Neocleous
Nicos Nicolaides
Tasos Zachariades